මියුරු ගී පියස

මියුරු ගී පියස

නමාමි සිරසා නමාමි …

මගේ දහදිය කඳුළු මුතූ …

ආදරය මිහිරිම සිහිනයයි — ප්‍රශාන්ත සිරිමාන්න

අම්මා …

You must be logged in to post a comment

error: Content is protected !!